Collectief leiderschap

Het werkgebied van Carbyn bevindt zich op een breed terrein, van railinfrastructuur tot onderwijs-huisvesting en van sportvelden tot gebiedsontwikkeling. Ook onze opdrachtgevers zijn divers uit zowel de profit- als de non-profit sector. De rode draad is dat wij ons altijd bezighouden met complexe uitdagingen en een bijdrage willen leveren aan de aanpak hiervan. Een vraag die hierbij steeds naar voren komt hoe je op een effectieve manier leiding kan geven aan dergelijke uitdagingen.   

Een terrein waar dit zeker speelt is het zorgstelsel, dat ingrijpend verandert. Het is nog niet duidelijk wat dit vraagt van alle betrokkenen: toezichthouders, bestuurders, managers en professionals. Leidinggevenden blijken daar wel een grote behoefte te hebben aan “verbinding, gezamenlijk leren en een verschil willen maken in de maatschappij”. Dat kunnen en willen zij niet zelfstandig maar in verbinding met anderen.

Volgens mij speelt deze behoefte op veel meer terreinen waarop maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. In het voorjaarsnummer van Slow Management staat een interessant interview met Muriel Arts, waarin zij invulling geeft aan dit collectief leiderschap. Belangrijke kenmerken van collectief leiders zijn volgens haar:

  • Contextbewustzijn. Zicht hebben op de maatschappelijke omgeving, de rol van de organisatie daarbinnen en de verbinding van korte- en langetermijnbelangen;
  • Zelfbewustzijn. Bewust van eigen normen en waarden en open staan voor die van anderen;
  • Verbondenheid. Vermogen om goed te luisteren naar alle stakeholders, zich in te leven in hun belangen en hen te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van een droom door het bouwen van relaties en netwerken.


Collectief leiderschap is daarmee veel breder dan een charismatische leider die iedereen wil volgen. Een collectief leider weet het juiste klimaat te scheppen in een organisatie waardoor de persoonlijke kwaliteiten van alle betrokkenen optimaal tot hun recht komen. Echt als collectief leidinggeven dus. Die filosofie past naadloos op het werken aan complexe uitdagingen in de netwerken waarin wij als Carbyn ons dagelijks bewegen. Met onze partners gaan we dan ook graag de uitdaging aan om hier invulling aan te geven.


Cees Paul


06 23 39 91 46