Actieve burgers

De afstand tussen burgers en overheden is door tal van redenen in de afgelopen periode fundamenteel veranderd en van karakter gewijzigd. Nieuwe technologieën spelen daarbij een belangrijke rol doordat hiermee veel informatie beschikbaar komt over wat in de omgeving en met burgers gebeurt. Het slim omgaan met die informatie is cruciaal in het aanpakken van complexe uitdagingen.

Het is onze overtuiging dat burgers hierbij de sleutel in handen hebben. Bij veel overheden zien we dat men zich hier ook (langzaam) bewust van is geworden. Veelal wordt dat vertaald in een beleid onder de noemer van burgerparticipatie waarmee men hoopt actieve burgers te prikkelen. Goed georganiseerd draagt dit zeker bij aan een verbeterde kwaliteit van beleid en het vergroten van draagvlak voor dit beleid.

In onze praktijk merken wij echter ook dat het cruciaal is om maatwerk te leveren door de juiste doelgroep te kiezen, passend bij de betreffende complexe uitdaging. Door die doelgroep bij de start van het proces te betrekken in plaats van hen alleen inspraak te geven op een conceptplan worden zij gemotiveerder om actief deel te nemen.

Dat vraagt wel van de professionals aan de kant van de overheden een nieuwe werkwijze die waarschijnlijk minder aansluit bij de intern gerichte planning en controlcyclus.  Op zo’n manier de dialoog aan gaan met belanghebbende burgers levert wel veel nieuwe inzichten en werkplezier op!

Interactie in 2016 kan natuurlijk niet meer zonder het volwaardig inzetten van social media. Burgers verwachten dat de overheid open en gelijkwaardig communiceert en kiezen daarbij zelf het kanaal. Daarop zal de overheid slim moeten inspelen door op die kanalen informatie te geven, kennis te delen en daarmee zelf te leren van de interacties. Tegelijkertijd blijft natuurlijk ook offline interactie nodig.  Op zo’n manier de samenwerking vorm geven tussen burgers en overheden draagt bij aan het oplossen van complexe problemen en is leuk voor elke deelnemer!


Rosanne Boudestijn

06 23 39 91 46